• Mon-Fri: 09h00 -16h00 (During level 4 Lock down) Sat: 09h00 - 12h00
  • 471 Johan Heyns Str. Gezina, Pretoria
  • (012) 335 4540